บริหารเ งิ นแบบ 6 โหล หลังเกษียณไม่ลำบาก

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการออมเ งิ นได้นั้น สิ่งแรกที่สำคัญคือ การบริหารเ งิ นที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง เพราะถ้าหากเรามัวแต่สนใจในเรื่องของการออมเ งิ นจนไม่ได้มองถึงจุดอื่น ในที่สุดแล้วเ งิ นที่ เก็บออมไว้ก็ต้องถูกใช้จ่ายออ กไปอยู่ดี วันนี้ก็เลยขอหยิบเอาวิ ธีการบริหารร า ยได้แบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้จริง แถมยังเป็นวิ ธีที่ช่วยบริหารเ งิ นอ ย่ างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้

ด้านการเ งิ น มากมาย วิ ธีนี้เรียกว่า JARS System ค่ะ JARS System เป็นหนึ่งในวิ ธีการบริหารเ งิ นที่มีประสิทธิภาพ คิดค้นขึ้นโดย T Harv Eker นักพูดและนักคิดทางด้านการเ งิ นการล งทุ น เจ้าของหนังสือ S e c r e t s of the Mil lion a i r e Mind เมื่อปี 2007 ซึ่งเป็นวิ ธี ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากวิ ธีหนึ่ง ใจความสำคัญของทฤษฎีนี้คือ การแบ่งร า ยได้ที่ได้รับทั้งหมดต่อเดือน ออ กเป็น 6 ส่วน โดย T Harv Eker ได้ใช้โหลเป็นสัญลักษณ์แทนในแต่ละส่วน และในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีเปอร์เซนต์ในการแบ่งร า ยได้ที่แตกต่างกันดังนี้

โหลใบที่ 1 โหลเพื่อ การพักผ่อน

10เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมดในส่วนนี้จะเป็นเ งิ นที่นำไปใช้จ่ายส่วนตัวต ามใจชอบ ถือเป็นรางวัลสำหรับความเหนื่อยย ากในการทำงานแต่ละเดือน เป็นเ งิ นที่คุณจะสามารถใช้ได้อ ย่ างอิสระโดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง

โหลใบที่ 2 โหลเพื่อ การลงทุน

เพื่อคว า มมั่ น ค งทางการเ งิ นย ามเกษียณ การล งทุ นถือเป็นเรื่องสำคัญและข า ดไม่ได้ โดยการล งทุ น มีอยู่หล า ยรูปแบบให้เลือ กต ามความชอบ อาทิ กองทุน, หุ้น, ประกันแบบสะสมท รั พ ย์, เ งิ นฝากด อ กเ บี้ ยสูง, สลากออมสิน หรือ การซื้ อสินท รั พ ย์เพื่อเก็งกำไร เป็นต้น โดยคิดเป็น 10 เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด

โหลใบที่ 3 โหลเพื่อ การแสวงหาความรู้

ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ ดังนั้นลองแบ่งเ งิ นสัก 10เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด ผันเป็นเ งิ นเพื่อ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่ที่การสมัครเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้ อหนังสือ การอบรมสัมมนา และการเข้าเวิร์กช็อปในสิ่งที่ตัวเองสนใจ

โหลใบที่ 4 โหลเพื่อ การให้

การอยู่ร่วมกันในสังคมเราควรรู้จักแบ่งปัน ฉะนั้นเราควรจัดสรรเ งิ น 5เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด เพื่อบ ริจ า ค หรือให้การช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่าง ๆ รวมถึงซื้ อของขวัญให้กับคนใกล้ชิดในโอกาสพิเศษ เป็นต้น

โหลใบที่ 5 โหลเพื่อความจำเป็น

เ งิ นในส่วนนี้ เป็นเ งิ นที่จะถูกแบ่งไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ก่อให้เกิดร า ยได้เพิ่มเติม เช่น ค่าอ าห า ร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันรถ และห นี้สินต่าง ๆ โดยคิดเป็น 55เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด

โหลใบที่ 6 โหลเพื่อ การออม

การวางแผนและตั้งเป้าห ม า ยค่าใช้จ่ายในระยะย าว เช่น เบี้ยปร ะกั นชีวิต ต่อประกันรถยนต์ ซื้ อบ้าน วางแผนแต่งงาน ค่าเล่าเรียนของลูก เป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นเราควรจัดสรรเ งิ น 10เปอร์เซน ของร า ยได้ ทั้งหมด เพื่อเก็บออมไว้ใช้ต ามแผนที่ได้วางไว้ หากคุณเก็บเ งิ นได้อ ย่ างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้จ่าย คุณจะสบายใจเพราะมีเ งิ นใช้จ่าย โดยไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่นให้เป็นห นี้

อ ย่ างไรก็ต าม นอ กจากการออมเ งิ นเพื่อใช้จ่ายในระยะย าวแล้ว หากลองมองไกลกว่านั้น วันใดที่เราอายุ 60 ปี ก้าวสู่วัยเกษียณที่สุขภาพอาจเริ่มทรุดโทรม ไม่ได้มีเรี่ยวแรงทำงานเหมือนตอนนี้ เราจะทำอ ย่ างไร ? แล้วเราเตรียมเ งิ นออมไว้เพียงพอสำหรับอนาคตแล้วหรือไม่ ยิ่งถ้าใครมีร า ยได้ไม่แน่นอน เมื่อถึงเวลาเกษียณ คิดไว้หรือยังว่าหาเ งิ นที่ไหน มาซื้ อหาอ าห า ร จะหาเ งิ นที่ไหน

มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ได้มีบำเหน็จ-บำนาญเหมือนข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท แต่ปัญหานี้จะหมดไป เพียงคุณออมเ งิ นกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถเริ่มออม ขั้นต่ำแค่ 50 บ า ท แถมยังมีความยืดหยุ่นสูง มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย ไม่บังคับต้องส่งทุกเดือน โดยที่ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนเดิม อีกทั้งยังได้เ งิ นสมทบจากรัฐบาล

สูงสุด 100เปอร์เซน และผลตอบแทนจากการล งทุ น ช่วยให้อุ่นใจว่าจะมีเ งิ นบำนาญใช้เมื่อถึงวัยเกษียณแน่นอนถือเป็นการบริหารจัดการร า ยได้ที่น่าสนใจไม่น้อย แถมยังเป็นวิ ธีที่ดูแล้วไม่โห ดร้ า ย เกินไปสำหรับคนที่มีร า ยได้น้อยอีกด้วย ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะปรับเปลี่ยนวินัยการเ งิ น และอย ากจะสร้างพื้นฐานทางการเ งิ นที่ดีไว้ตั้งแต่วันนี้จนถึงย ามเกษียณ ลองบริหารเ งิ นแบบ 6 โหลกันดูนะคะ

ที่มา m o n e y.k a p o o k  fahhsai