7 พืชระยะสั้น ปลูกสร้างร า ยได้งาม ใช้ทุ นน้อย

วันนี้เรา อ ย า ก ที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิ ธีที่ จ ะ เพิ่มร า ยได้ให้กับเราอีกหนึ่งทางกับการปลูกพืช กับบทความ 7 พืชระยะสั้นปลูกข า ยสร้าง อ า ชีพได้ ไปดูกันว่าจะเราจะต้องปลูกพืชผักอย่ างไรบ้างจะดีแค่ไหนถ้าพืชผักที่กิ นอยู่ทุกวัน สามารถสร้างร า ยได้ให้แก่คุณ โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ขนาดกว้างแต่ปลูก ได้ใน พื้ น ที่เล็ก ๆ บริเวณบ้าน บ้านและสวน ขอแนะนำ 7 พืชระยะสั้น นำไปปลูกข า ยเพิ่มร า ยได้ง่าย ๆ ให้ตัว เ อ ง การปลูกพืชนั้นหลักๆ

สามารถแบ่งเป็น 3 ระยะคือพืชระยะ ย า ว พืชระยะกลาง และ พืชระยะสั้น โดยพืช ร ะ ย ะ สั้นที่เรานำมาแนะนำวันนี้ จ ะ เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว สามารถเก็บเกี่ยว ไ ด้ ภายในระยะไม่เกิน 2 เดือน จึงนิยมปลูก เ พื่ อ รับประทานในครัวเรือน และเหมาะ นำ ไปจำหน่ายสร้างร า ยได้ได้อีก ท า ง

1 เ ห็ ด นางฟ้า

ใช้เวลาหลังปลูกเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้น สำหรับการเพาะเห็ดนางฟ้านั้นให้เพาะในที่ร่ม โดยปลูกในภาชนะทรงสูงเช่นโอ่งเก่าๆ แล้วเททร า ยลงไปให้หนาประมาณ 3 นิ้ว จากนั้นนำไม้ลังมาทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วใส่ลงไปในเรือนเพาะ จากนั้นวางตะแกรงไม้ไผ่รองพื้นก่อนนำก้อน เ ชื้ อ เห็ดเปิดจุกด้านบนวางลงไปแล้วปิดฝา คอยพรมน้ำ 3 เวลาต่อวัน

2 กวา ง ตุ้ง

เป็นอีกผักยอ ดนิยมที่สามารถทานได้ทุกส่วน แถมยังปลูกง่าย อายุเก็บเกี่ยวสั้น ทำอาหารรับประทานได้หล า ยเมนู สำหรับวิ ธีการปลูกกวางตุ้งนั้นสามารถใช้วิ ธีหว่านเมล็ดในแปลงปลูก หรือจะโรยเมล็ดแบบเป็นแถว ทำให้ง่ายต่อ การเก็บรับประทานโดยนำเมล็ด 1 ส่วนผสมกับทร า ยสะอาด 3 ส่วน แล้วหว่านให้ทั่วแปลง ก่อนจะกลบด้วย ปุ๋ ย คอ กหรือ ปุ๋ ย ห มั กเล็กน้อย จากนั้นคลุมด้วยฟางเพื่อรั ก ษ าความชุ่มชื้นในดิน รดน้ำ เมื่อต้นงอ กได้ประมาณ 20 วัน ให้ถอนต้นที่เบียดๆ กันออ ก เน้นว่าควรหมั่นรดน้ำเพราะกวางตุ้งเป็นพืชชอบน้ำโดยเฉพาะในช่วงเติบโต

3 ผักขึ้นฉ่ า ย

การเพาะขึ้นฉ่ายใช้วิ ธีการปลูกด้วยเมล็ด แต่ก่อนที่จะปลูกนั้นต้องนำเมล็ดปริมาณ 1 ช้อนช าผสมกับทร า ยประมาณ 1 ถังแล้วคลุกให้เข้ากัน แล้วนำไปหว่านลงในที่เพาะ คลุมด้วยฟางแห้ง หมั่นรดน้ำ 3 ครั้งต่อวัน แต่ไม่ควรให้น้ำขัง เมื่อ กล้าขึ้นจน มีความสูงประมาณ 3-4 นิ้วให้ย้ า ยลงแปลงปลูก แต่ควรทำที่บังแสงให้ด้วย ผ่ า นไปประมาณ 40-50 วันก็สามารถเก็บขึ้นฉ่ายมารับประทานหรือเก็บข า ยได้แล้ว

4 ถั่ ว งอ ก

เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่จำเป็นต้องให้ ปุ๋ ย เพียงให้น้ำอ ย่ า ง เดียว น่าจะเป็นผักสวนครัวที่มีอายุสั้นที่สุดหากเทียบกับพืชชนิดอื่น การปลูกถั่วงอ กนั้นใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 4 วันเท่านั้น และขั้นตอนการปลูกก็ทำได้ง่ายมาก

5 ผักกาด ห อ ม หรือ ผักสลัด

ผักที่นิยมปลูกและรับประทาน ม า ก โดยเฉพาะการรับประทานสดในรูปของผักสลัด เป็นผักที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ แต่จะปลูกได้ดีในดินร่วน และเป็นพืชที่ชอบแดดจัด ควรให้น้ำเป็นประจำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็ น การเก็บผักกา ด ห อ มจะสามารถเก็บ ผ ล ผลิตได้ประมาณ 40-50 วัน หลังเมล็ดงอ ก

6 ผั ก บุ้ง จี น

จัดเป็นพืชผักที่นิยมป ลู ก และ รับประทาน เนื่องจากเติบโตเร็ว ผักบุ้ง จี น จ ะ เริ่ม ง อ กหลังเพาะเพียง 48 ชั่ วโมง และประมาณ 20 – 25 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ผักบุ้ง จี น ยังสามารถปลูกในดินได้เกือบทุกชนิด ปลู กได้ทั้งแบบหว่านเมล็ด หรือ แบบแยกหน่อ และยังชอบแสงแดดเ ต็ มที่ซึ่งเหมาะกับประเทศไ ท ยมาก

7 ต้น อ่ อ น ทานตะวัน

เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกง่ายโดยนำเมล็ดทานตะวันไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน แล้วนำมาโรยลงบนภาชนะที่เตรียมไว้ โดยภาชนะที่เตรียมไว้ คือภาชนะสี่เหลี่ยมที่มีดินอยู่ด้านใน อ ย่ าลืมสเปรย์น้ำให้ชุ่มก่อนจะหว่านเมล็ดลงจนทั่ว แล้วค่อยนำภาชนะอีกชิ้น มาปิด ผ่ า นไปประมาณ 7 วัน คุณเตรียมตัดต้นอ่อนทานตะวัน มาทานได้เลย

ที่มา yakkinn999 sit-smiling