6 ทางออ กแก้ห นี้ หมุนเ งิ นไม่ทัน ให้การเ งิ นดีขึ้น

ห นี้ก็เยอะ เ งิ นก็หมุนไม่ทันจะทำอ ย่ างไรให้ชีวิตดีขึ้น เชื่อว่าหล า ยๆคนเป็นแบบนี้กันและด้วยเศรษฐกิจเช่นนี้ด้วยแล้ว วันนี้เราก็เลยมีทางออ กในการแก้ห นี้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดุกันเลย

เมื่อต้องรับบทเป็นเสาหลักของครอบครัว หรือพ่อแม่มือใหม่ก็เหนื่อยแล้ว ไหนจะต้องหาเ งิ น มาจ่ายห นี้สินต่างๆ ให้ทันอีก อาการหน้ามืดวิงเวียนอาจถามหาได้เหมือนกัน จะบริหารเ งิ นอ ย่ างไรให้สามารถปลดห นี้ที่มีอยู่ได้ มาดู 6 ทางออ กปลดห นี้ เมื่อจ่ายห นี้สิน และหมุนเ งิ นไม่ทันกัน บางครั้งชีวิตคนเราอาจตกหลุมอากาศบ้าง มีปัญหาเ งิ นข า ดมือ เ พ ร า ะมีเรื่องต้องใช้จ่ายไม่คาดฝัน

อ ย่ างอุบัติเหตุ คนในครอบครัวเ จ็ บป่ ว ย ญาติพี่น้องต้องการความช่วยเหลือเรื่องเ งิ น หรือไปลงทุนแล้วข า ดทุนบ้าง ฯลฯ ที่เคยมีเ งิ นผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ค่าบัตรเครดิตอีกหล า ยใบ ก็ไม่สามารถจ่ายได้ตรงเวลา เมื่อเจ้าห นี้หล า ยร า ยทวงถามมากๆ ก็ถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ มองไปทางไหนก็พบแต่ทางตัน งั้นเรามาดูทางออ กกันดีกว่า

1. รีไฟแนนซ์ยืดห นี้

ถ้าใช้ห นี้แล้วเหลือเ งิ นไม่พอใช้สอยในชีวิตประจำวัน ลองรีไฟแนนซ์เพื่อยืดห นี้ออ กไป อ ย่ าไปตกหลุมพรางหาแหล่งเ งิ นกู้ที่ดอ กเบี้ยสูงกว่าห นี้เก่า เ พ ร า ะนอ กจากไม่ช่วยแล้ว ยังเพิ่มห นี้เข้าไปอีก ต้องหาสถาบันการเ งิ นที่ให้ดอ กเบี้ยต่ำกว่า ถ้าเป็นห นี้บัตรเครดิต 3 ใบ อาจเลือ กรีไฟแนนซ์แค่ 1-2 ใบซึ่งมีห นี้สูง แต่อ ย่ าลืมว่ามีข้ อ ดี ก็มีข้ อเ สี ย คือระยะเวลาที่ต้องใช้ห นี้จะยืดออ กไปจากเดิม

2. จดบันทึกร า ยรับร า ยจ่าย

ควรจดบันทึกอ ย่ างละเอียด เพื่อให้รู้สถานะทางการเ งิ นของตัวเอง ในบันทึกจะบอ กว่าอะไรเป็นร า ยจ่ายจำเป็น อะไรเป็นร า ยจ่ายที่ตัดทิ้งได้

3. อ ย่ าหนีห นี้

และอ ย่ าหันไปพึ่งห นี้นอ กระบบ ขณะเดียวกัน ต้องไม่สร้างห นี้เพิ่ม ลดร า ยจ่ายที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้นตัดไปได้เลย เนื่องจากว่าขณะนี้ไม่สะดวกจ่าย แล้วหัน มาจับจ่ายใช้สอยด้วยเ งิ นสด แทนบัตรเครดิต ห นี้บัตรเครดิตจะได้ไม่งอ กเพิ่ม เพื่อให้หลุดจากวังวนของการเป็นห นี้ไม่รู้จบเ สี ยที

4. หาแหล่งเ งิ นกู้ดอ กเบี้ยต่ำ

เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสวัสดิการพนักงาน สหกรณ์ ถ้ามีวินัยการใช้ห นี้ การหันหน้าไปพึ่งพา คนในครอบครัวก็เป็นอีกทางหนึ่ง เ พ ร า ะนอ กจากไม่มีดอ กเบี้ยแล้ว ระยะเวลาใช้ห นี้ก็สามารถตกลงกันได้อีกด้วย

5. ปรับโครงสร้างห นี้

ติดต่อเจ้าห นี้บัตรเครดิตเพื่อขอปรับโครงสร้างห นี้ ซึ่งคือ การทำสัญญาใหม่ที่จะรวมเ งิ นต้น ดอ กเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าติดต ามห นี้ทั้งหมด ข้ อ ดีก็คือช่วยยืดระยะเวลาชำระห นี้ออ กไป หรือถ้าเป็นห นี้บัตรเครดิต และห นี้สินเชื่อส่วนบุคคล

กับสถาบันการเ งิ นเดียวกัน อาจได้ข้ อเสนอให้รวมห นี้มาเป็นยอ ดเดียว และคิดดอ กเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าเดิม แต่อ ย่ าลืมว่าห นี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล มีระยะเวลาใช้ห นี้ต่างกัน การคิดดอ กเบี้ยก็อยู่ในอัตราที่ต่างกัน ถ้าไม่มีเ งิ นจ่ายห นี้ในกรณีที่มีห นี้หล า ยอ ย่ าง ไม่ควรปรับโครงสร้างห นี้ เ พ ร า ะถ้าผิ ดนัดแม้แต่งวดเดียว อาจถูกอายัดท รั พ ย์ หรืออายัดเ งิ นเดือนได้

6. ปลดห นี้ก้อนใหญ่ให้หมด

ถ้าชำระห นี้แบบเต็มวงเ งิ น แล้วยังมีเ งิ นเหลือพอ ดำรงชีวิตในแต่ละเดือน ให้กัดฟันจ่ายห นี้บัตรที่มียอ ดห นี้มากที่สุดให้หมดก่อน ส่วนบัตรใบที่ห นี้น้อย ค่อยชำระให้หมดเร็วที่สุด อ ย่ าชำระขั้นต่ำ เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญกับดอ กเบี้ยมหาโหด

7. เคล็ดลับปลดห นี้

ถึงจะแนะทางออ กเมื่อเ งิ นไม่พอใช้ห นี้ให้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การจัดการให้ห นี้ที่มีอยู่ห า ยไปโดยเร็ว มีหล า ยคนที่เป็นห นี้ แล้วสามารถปลดห นี้ได้หมด ต้องใช้กำลังใจและความอ ดทน คุณโจ มณฑาณี ตันติสุข ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยโดนวิกฤตทางเศรษฐกิจเล่นงาน มาแล้ว

เคยมีห นี้สินล้นพ้นตัวจนเกือบถูกฟ้องล้มละล า ย แต่ในที่สุดก็สามารถปลดห นี้ 3 ล้านกว่าได้ เธอเขียนหนังสือบอ กเล่าประสบการณ์จริงของตัวเอง ชื่อ เ งิ น เรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน นอ กจากนี้เรายังมีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ด้านการใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเ งิ น 6 ข้ อ ที่น่าสนใจมาฝากกัน

ข้ อ 1. คุณต้องแยกแยะให้ได้ ระหว่าง อย ากได้ กับ จำเป็น

ข้ อ 2. รู้สถานการณ์การเ งิ นของตัวเองเป็นอ ย่ างดี ไม่ใช้จ่ายต ามอารมณ์

ข้ อ 3. ต้องเริ่มทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายตั้งแต่วันนี้ เพื่อป้องกันคำถามที่ว่า เ งิ นฉันห า ยไปไหน

ข้ อ 4. ให้รางวัลตัวเองด้วยการออม

ข้ อ 5. ฝืนใจไม่ใช้บัตร ด้วยการฝึกนิสัย มีเ งิ นสดค่อยซื้อ

ข้ อ 6. ทิ้งสิ่งที่บั่นทอนสุ ข ภ า พทางการเ งิ นของเรา

เชื่อได้เลยว่าหากคุณทำต ามขั้ น ต อ นดังกล่าว คุณจะไม่มีวันประสบปัญหาทางการเ งิ นอีกเลย

ที่มา moneyhub 108resources