5 วิ ธีเลี้ยงลูกให้มีความสุข เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ

วันนี้เราจะพาพ่อแม่มือใหม่ที่กำลังได้เรียนรู้การเป็นพ่อแม่ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้เขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน กับบทความ 5 วิ ธีเลี้ยงลูกให้มีความสุข เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ไปดูกันว่าแนวทางการเลี้ยงลูกเหล่านี้จะช่วยให้ลูกของเรานั้น มีความสุขได้อย่ างไร

1 การเลือ กรับสื่อให้เด็กอย่ างสร้างสรรค์

พ่อแม่ควรใช้สื่อให้สร้างสรรค์ คิดให้เท่าทันสื่อ ให้คำแนะนำในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก และร่วมกันหาทางรับมือ กับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา

2 เป็นนักคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพใหม่ๆ ให้กับลูก

ฝึกให้เด็กคิดและวิเคราะห์โดยเริ่มจากการชวนกันตั้งคำถาม ข้อสังเกต ให้เด็กรู้จักวิธีแก้ปัญหา ได้ฝึกคิดอย่ างมีวิจารณญาณไตร่ตรอง ฝึกให้ลูกคิดว่าเรื่องที่ได้ฟัง ได้เห็น ได้รู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ สมควรเชื่อถือหรือไม่

3 เพิ่มเติมความรู้ในโลกความเป็นจริงแทนความเพ้อฝัน

สนับสนุนให้ลูกคิดในสิ่งที่เป็นไปได้ ทำได้โดยพ่อแม่ต้องสื่อสารกับลูกด้วยเหตุผล ฝึกลูกให้คิดเป็น เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุขและปลอ ดภั ย รู้จักคิด ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาได้อย่ างถูกต้อง รู้เท่าทันคน

4 ส่ งเสริมสภาพอารมณ์ สังคม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

สิ่งสำคัญพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่ างที่ดีให้ลูกเห็น ใช้วิธีการสอนด้วยความรักและสัมพันธภาพที่ดี จะทำให้เด็กค่อยๆ ซึมซับเอาแบบอย่ างที่ดีนั้น มาปฏิบัติต ามจนเกิดเป็นนิสัย

5 พ่อแม่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยการเปิดใจรับฟังลูก

โดยพ่อแม่สามารถสังเกตทัศนคติ มุมมอง ความคิดของลูกได้ และใช้วิธีการพูดคุย แลกเปลี่ยน สั่งสอน ปลูกฝังสิ่งที่ดีต่างๆ เพื่อเขาจะได้เกิดวิธีคิดที่ดีและถูกต้อง

ที่มา create-readingth