2 วิ ธีง่ายๆล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง

เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยทุ่นแรงในการซักผ้า ประหยัดทั้งแรงและเวลา โดยทุกบ้านต่างต้องมีเครื่องซักผ้ากันและใช้กันเป็นประจำทุกวัน หากอยู่กันหล า ยคนก็อาจใช้งานวันละหล า ยๆรอบ โดยเครื่องซักผ้าจะช่วยกำ จั ดสิ่งส ก ป ร กออ กจากเสื้อผ้าของเรา ดังนั้น เมื่อเราใช้งานบ่อยๆจึงต้องมีการล้างเครื่องซักผ้าหรือ การทำความส ะ อ า ดเครื่องซักผ้าบ้าง เพื่อให้สามารถซักผ้าได้ส ะ อ า ดเสมอและเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องได้ด้วย

2 วิ ธีง่ายๆในการล้างเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง

1 เบกกิ้งโซดา

เบกกิ้งโซดา 1 ถ้วยตวง เทลงในเครื่องซักผ้าแล้วเปิดน้ำใส่จนเต็มเครื่อง กดปุ่มเดินเครื่องด้วยโปรแกรมซักปกติสัก 2-3 นาที เพื่อเป็นการละล า ยเบกกิ้งโซดาให้กระจายทั่วด้านในเครื่องซักผ้า ทิ้งเอาไว้ข้ามคืนหรืออ ย่ า งน้อย 3 ชั่ วโมง เมื่อครบกำหนดเวลาให้ทำการตั้งโปรแกรมให้ซัก ล้าง และ ปั่นแห้ง ต ามปกติได้เลย เพียงเท่านี้ก็สามารถกำ จั ดค ร า บส ก ป ร กที่ตกค้างและติดอยู่ด้านในเครื่องซักผ้าได้ ช่วยให้ซักผ้าได้ส ะ อ า ดเหมือนใหม่อีกครั้ง

2 น้ำส้มสายชู

เตรียมน้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวง ผสมกับน้ำอุ่น 2 ลิตร เทลงในเครื่องซักผ้า เติมน้ำลงเครื่องด้วยการตั้งโปรแกรมซักผ้าต ามขั้นตอนปกติ ให้เครื่องปั่นน้ำส้มสายชูให้กระจายทั่วเครื่องด้านในนาน 3 นาที แล้วทิ้งเอาไว้อ ย่ า งน้อย 2 ชั่ วโมง

เมื่อครบกำหนดเวลาก็ให้ตั้งโปรแกรมซักล้างปั่นแห้งได้ต ามปกติ น้ำส้มสายชูจะเข้าไปทำปฏิ กิ ริ ย า กำ จั ดค ร า บส ก ป ร กและป้องกันเ ชื้ อ ร า ช่วยให้กลิ่นอับห า ยไปได้หมดจด เครื่องซักผ้ากลับมาส ะ อ า ดเหมือนซื้ อใหม่ และใช้ซักผ้าได้ส ะ อ า ดดีเหมือนเดิม

เพียงเท่านี้ก็สามารถล้างเครื่องซักผ้าได้เองโดยไม่จำเป็นต้องจ้างช่างมาล้างเครื่องให้ ทั้งประหยัดและสะดวก ควรทำเป็นประจำอ ย่ า งน้อย 3 เดือนครั้ง เพื่อช่วยให้งานซักผ้าเป็นงานที่ง่ายและถนอมเครื่องซักผ้าได้อีกวิ ธีหนึ่งด้วย

ที่มา krustory