เหตุผลที่ทำให้คนรู้จักเก็บออมมีชีวิตที่ดีกว่าคนชอบอวดร ว ย

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูข้ อ ดีประโยชน์ของการรู้จักเก็บออมเ งิ นกัน เผื่อใครที่ยังเก็บไม่ได้จะมีแ ร งบันดาลใจเพิ่มมากขึ้น เ พ ร า ะคนเราจะทำอะไรมันก็ต้องมีแ ร งบันดาลใจใช่ไหมล่ะถึงจะมีความตั้งใจมากขึ้น ฉนั้นเรามาดูกันว่าจะเป็นแ ร งบันดาลใจให้กับเราได้มากแค่ไหนกับข้ อ ดีของการออมเ งิ น

การออมเ งิ น อาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้ามหรือไม่มีในความคิด เ พ ร า ะเ งิ นที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้หรือใช้เ งิ นเก่ง จนไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ก็เลยไม่คิด เรื่องการออมเ งิ นแต่หากศึกษา ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเ งิ น เริ่มออมเ งิ น การออมเ งิ นเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง

เ พ ร า ะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเ งิ นออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้ ตัวอ ย่ างข้ อ ดีของการมีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บ ข้ อ ดีของการ มีเ งิ นออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเ งิ นบางทีเหตุผลดีๆ สักข้ ออาจจะเป็นแ ร งบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้ เ งิ นออมมีประโยชน์มาก ย ามเกิดวิ ก ฤ ติเ พ ร า ะชีวิตของคนเรามี ความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเ งิ นออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

1. เ งิ นออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้อง ใช้เ งิ นในการซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็น ต่อ การใช้ชีวิตหากมีเ งิ นออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

2. มีเ งิ นออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเ งิ นออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะ หากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเ งิ นออมให้มากๆ

3. เ งิ นออมทำให้เรามีความสุข

คน มีเ งิ นออม มีเ งิ นเก็บ ก็จะไม่เครี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวด เ พ ร า ะกลุ้มใจกับเ งิ นที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเ งิ นออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

4. มีเ งิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเ งิ นออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคน มีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลาน ต้องช่วยกันจ่ายเ พ ร า ะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหล า ยโ ร ค หากมีเ งิ นออม ก็จะไม่ลำบาก ลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่งสมบัติ

5. เ งิ นออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเ งิ นออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เ งิ น ไปล ง ทุ น ต่างๆก็จะเป็นการช่วยเหลือ ประเทศ ช า ติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ เ งิ นออมเป็นหลักฐานค้ำประกั น การกู้เ งิ นได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเ งิ นออมเ พ ร า ะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เ งิ น เพื่อซื้ อบ้ าน ที่ดิน

6. มีเ งิ นออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเ งิ นออม ก็ไม่ต้องเหนื่อย ในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงาน มากขึ้นชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

7. มีเ งิ นออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเ งิ นออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเ งิ น ก็จะสามารถ ให้ความช่วยเหลือได้เ พ ร า ะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้น มีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือ ดร้อนก็ต้องช่วยเหลือ กัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

8. เก็บเ งิ นออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ท รั พ ย์สิน ต่างๆ บ้ าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ย ต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเ งิ นออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9. เ งิ นออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอ ย่ าง ต้องล้มห า ยจากไป เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อ ย่ างบรรดา หนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทน มนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเ งิ นไว้

10. เ งิ นออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเ งิ นออมไปล ง ทุ น อ ย่ างการซื้ อหุ้น แล้วได้เ งิ นปันผลทุกปี ก็ถือว่าเ งิ นออมนั้นทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อ ย่ าง การซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเ งิ นปันผล ไม่ต่ำกว่าปี ละ 100,000 บ า ท เพียงพอต่อ การใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้ อ ดีของการมีเ งิ นออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเ งิ นออมไว้ใช้จ่าย เ พ ร า ะทุกวันนี้ อ ย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เ งิ นออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา  kha-yam