เราก็ร ว ยได้ แม้เ งิ นเดือนไม่มาก ถ้าบริหารให้เป็น

การวางแผนและกำหนดเป้าห ม า ย ทางการเ งิ น เป็นวิ ธีการ บริหารเ งิ น ที่เริ่มด้วยการออมเ งิ นที่เป็นรากฐาน นำมาซึ่งเ งิ นต้นและดอ กเบี้ยที่มีพลังมากพอ ที่จะเป็นเ งิ นไว้ใช้สำหรับล ง ทุ น ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการล ง ทุ นใน พันธบัตร ตราส า รห นี้ กองทุนรวม หุ้น ที่ดิน อสังหาริมท รั พ ย์ ทำให้มีความมั่งคง ร่ำร ว ยต ามมาแต่ต้องศึกษาการล ง ทุ นในแบบต่างๆ ให้พร้อมโดย

ต้องหาความรู้ข่ า วส า รต่างๆ แนวโน้นของเศรษฐกิจโลกโดยรวม เศรษฐกิจของประเทศไทยเรา สถานการณ์การเมืองภายในและภายนอ ก ที่จะมีผลต่อ การล ง ทุ นของเรา รวมถึงการที่จะต้อง ทำบัญชีควบคุมร า ยรับร า ยจ่ายให้รัดกุมเ พ ร า ะจ่ายเพื่อให้การออมมีประสิทธิภาพ และนำที่ออมแบ่งไว้ใช้ในการล ง ทุ นต่อไป เ งิ นต่างๆ ที่จะเป็นส่วนของการบริหารเ งิ นแบ่งได้ดังนี้

1. เ งิ นออมจากร า ยได้

ที่เราได้จากการทำงานต่างๆ สะสมไว้ให้มากที่สุดในตอนที่เรายังมีพละกำลังในวัยหนุ่มสาว สุ ข ภ า พ ก็ยังดีพย าย าม ทำงานหาเ งิ นไปให้มากที่สุด เ พ ร า ะถ้าแก่ตัวไปอายุมาก ยังเก็บเ งิ นไม่ได้เลย หรือได้น้อยก็อาจเป็นปัญหาได้ นั้นดังจึงควรหาเ งิ นเมื่อตอนอายุยังน้อยตอนที่เรียนจน มหาวิทย าลัยใหม่ๆ ยังฟิดทั้ง ส ม อ ง และ ร่ า ง ก า ย เมื่อหามาได้แล้ว

ก็นำเ งิ น มาออมไว้ในธนาคารโดยฝากประจำ ดอ กเบี้ ยจะสูงดอ กเบี้ยเ งิ นฝากทบต้น มีพลังมากทำให้เ งิ นเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ แบบทวีคูณไม่มีจำกัด แต่เราต้องศึกษาหาความรู้เรื่อง ดอ กเบี้ ยกับอัตราเ งิ นเฟ้อให้ดีพอเ พ ร า ะถ้าอัตราเ งิ น มีมากว่าดอ กเบี้ ย ถ้านานหล า ยปีเข้าเ งิ นเราจะใช้ได้น้อยกับการใช้จ่าย แต่อัตราดอ กเบี้ยมีมากกว่าอัตราเ งิ นเฟ้อก็ไม่เป็นไร ฝากธนาคารไว้ปลอ ดภั ยดีที่สุด

2.ร า ยจ่ายประจำเดือน

มีหล า ยประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นร า ยจ่าย ที่แน่นอนทุกเดือน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเ งิ นการศึกษาบุตร จะมีความแน่นอน ต า ย ตัว สามารถควบคุมได้ว่ามีร า ยจ่าย อยู่เท่าใดในเดือนหนึ่ง โดยไม่ต้องกังวลมากนัก ถ้าเรายังทำงาน มีเ งิ นเดือนหรือที่เรียกว่ามนุษย์เ งิ นเดือนเว้นแต่เจ้าของกิจการเองร า ยได้อาจไม่คงที่เป็นไปต ามการค้าขายที่

บางช่วงก็ดีบางช่วงก็ไม่ได้ ดังนั้นเจ้าของกิจการต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ประเภทที่สองค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน ค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล เวลา เ จ็ บ ป่ ว ย ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เรา คาดไม่ถึงเ พ ร า ะคนเราอาจ เ จ็ บ ป่ ว ยได้ หรือถ้า ร้ า ย หนักกว่านี้ก็เป็นอุติเหตุที่เราไม่รู้ได้ในวันใดวันหนึ่ง เราก็ควรทำประกัน สุ ข ภ า พ และประกัน อุ บั ติ เ ห ตุ ไว้ด้วย ค่าทาน เลี้ยงงานต่างๆ ค่าไปเที่ยวพักผ่อนก็ให้มีได้พอประมาณต ามสังคม

3. เ งิ นร า ยได้

แต่ละคน มีคนแตกต่างๆ กันไป คน มีร า ยได้มาก ร า ยได้ปานกลาง ร า ยได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ร า ยได้สูงหรือลูกจ้างกินเ งิ นเดือนแต่ละเดือน ก็ต ามตั้งเป้าห ม า ยในอนาคต ว่าตอนเรามีอายุมากในวัยชราภาพแล้วทำงานไม่ได้แล้ว ก็ให้เ งิ นทำงานแทนคือ การล ง ทุ นโดยไม่ต้องทำงาน ให้มีค่าตอบแทน มากพอ กับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ และจะมีเ งิ นสำรองไว้

โดยแบ่งเป็นเ งิ นทุนการศึกษาของบุตรเ งิ นเก็บไว้ในธนาคาร กองทุนรวมต่างๆ ทำประกันชีวิต ประกัน สุ ข ภ า พ ซึ่งหากทำได้ดังนั้น นอ กจากคุณจะมีเ งิ นเก็บออมมีเ งิ นใช้ตลอ ดเดือนแล้ว อนาคตคุณยังอาจจะร่ำร ว ยได้อีกด้วย

4.เ งิ นที่จะนำไปล ง ทุ น

มีให้เลือ กล ง ทุ น มีหล า ยแบบที่เราจะเลือ กต้องความถนัดของเรา และเป็นแบบที่ได้ผลตอบแทนที่ดี แล้วให้เรานำเ งิ นบางส่วนที่สามารถนำมาล ง ทุ นให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยเ งิ นที่มาล ง ทุ นจำนวนนี้ลงเ สี ยห า ยก็ยังมีเ งิ นเหลืออยู่มากพอที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้ซึ่งเ งิ นที่จะนำมาล ง ทุ นนั้นเราต้องเลือ กล ง ทุ นในแบบที่มีความ เ สี่ ย ง ไม่มากแต่

ได้ผลตอบแทน มากกว่าเ งิ นฝากที่ธนาคาร เช่น พันธบัตร กองทุนรวมต่างๆ แต่ถ้ามีความ เ สี่ ย ง มากขึ้นอีกก็อาจจะล ง ทุ นในหุ้นที่ได้เ งิ นปันผลตอบแทน มากกว่าหรือจะนำไปทุนใน ที่ดินซึ่งมีความ เ สี่ ย ง น้อยมากแต่ให้ผลตอบแทนระยะย าว ซึ่งก็ปลอ ดภั ยดี เอาเป็นว่าเราขอแนะนำให้เลือ กการล ง ทุ นที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด และคุณสามารถทำได้โดยไม่ เ สี่ ย ง

ต่อ การข า ดทุน มากนักโดยเฉพาะการล ง ทุ นที่คุณพอจะมีพื้นฐาน และความถนัดอยู่แล้ว ซึ่งหากทำได้ดังนี้ คุณจะประสบความสำเร็จทั้งการล ง ทุ นและการประสบความสำเร็จในชีวิต กันเลยทีเดียวทั้ง 4 ข้ อเป็นการบริหารเ งิ นที่จะทำให้เรา มีเ งิ นร่ำร ว ยมากขึ้น การที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นต้องมี วินัยการใช้เ งิ นที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นหัวใจหลักที่จะข า ดไม่ได้เลย

การมีวินัยจะนำพาท่านให้ไปถึงเป้าห ม า ยที่ได้ตั้งเอาไว้ในการวางแผนบริหารการใช้เ งิ นของท่านได้ดีไม่มีสะดุดและจะประสบความสำเร็จโดยรวดเร็วที่สุด ถ้าท่าน รั ก ษ า วินัยให้เป็น ไปต ามแผน เ พ ร า ะฉะนั้น ใครที่อย ากร ว ยแต่ ไม่รู้จะทำอ ย่ างไรดีลองตั้งสติแล้วหัน มาบริหารจัดการร า ยได้ ของคุณเ สี ยใหม่ ด้วยวิ ธีการเหล่านี้ดูสิ แล้วคุณจะมีอนาคตที่สดใสและเป็นดั่ง

ฝันที่ตั้งไว้ได้อ ย่ างแน่นอนแต่ทั้งนี้อ ย่ าลืมว่าการเพิ่มกำไร ด้วยการล ง ทุ นนั้น มักจะมีความ เ สี่ ย ง เสมอ และอาจทำให้คนร ว ยกล า ยเป็นคนล้มละล า ยได้ภายในพริบต า ดังนั้นหากคุณ ต้องการก้าวสู่ความร ว ยด้วยการล ง ทุ น ก็ควรเลือ กการล ง ทุ นที่คุณถนัดที่สุดและต้องเตรียมรับมือ กับความ เ สี่ ย ง อยู่เสมอด้วย

ที่มา m o n e y h u b fahhsai