ลักษณะ 8 อ ย่ างบนใบหน้า ที่บ่งบอ กว่ามีวาสนาชีวิตที่ดี

แม้จะมีปัญหาในชีวิตก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมอ มีชะต า ชีวิตที่ไม่ต้องเหนื่อยย ากมาก ก่อนอื่นก็ต้องดูจากองค์ประกอบเหล่านี้สัดส่วนบนใบหน้าว่าทั้งสามส่วนของใบหน้า จะต้องมีสัดส่วนที่เท่ากันทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วง หน้าผาก ช่วงกลางตั้งแต่ใต้คิ้วทั้งสองลงมาถึงปล า ยจมูก และส่วนสุดท้าย ตั้งแต่ใต้จมูกลงมาถึงปล า ยคาง สามส่วนนี้จะต้องมีสัดส่วนที่เท่ากัน ส่งผลให้ชะต า ชีวิต ไม่ต้องดิ้นรนเหนื่อยย ากมากในแต่ล่ะช่วงอายุ สัดส่วนของใบหน้าจึงเป็นจุดแรกที่เราจะต้องดู เพื่อหาชะต า โดยรวม

1. โหงวเฮ้ง คิ้ว

คิ้วเป็นจุดบ่งบอ กแห่งบุคลิกภาพ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของแต่ละบุคคลได้อ ย่ างชัดเจน หากสังเกตบุคคลที่มีคิ้วเชิดขั้น แสดงให้เห็นถึงความหยิ่ง มีอำนาจ นิสัยไม่ยอมแพ้ ความคิดความอ่ า นสุดขั้ว คิ้วตก เป็นผู้ที่ชอบแสดงความเห็นใจผู้อื่น ชอบที่จะรู้เรื่องบุคคลอื่น มากกว่าเรื่องของตัวเอง แต่ก็จะเป็นผู้ที่มีโชคลาภที่ดีในบั้นปล า ยชีวิตเสมอ คิ้วตรงเรียวเล็ก แสดงถึงความมั่นใจในความคิด ความอ่ า นของตนเอง นิสัยเด็ดข า ด จนบางทีอาจดูเป็นคนแล้งน้ำใจในสายต า ผู้อื่น คิ้วหน้าเข้ม เป็นผู้มีความก้าวหน้าเร็ว มักจะได้รับปัญหาจากผู้อื่นอยู่เสมอ แต่คนรอบข้างก็มักให้ความเอ็นดูช่วยเหลือ

2. โหงวเฮ้ง ใบหน้าและแก้ม

ใบหน้าและแก้ม จุดบ่บอ กถึงลักษณะอารมณ์และนิสัย รวมถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จ ร่ำร ว ย หากลองสังเกตบุคคลที่มีโหนกแก้มสูง จะเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นถือมั่น ในความคิดอ่ า นของตนเอง มีความกล้าหาญจิตใจเข้มแข็ง ผู้ที่มีโหนกแก้มต่ำ มักเป็นผู้คล้อยต า ม มากกว่าเป็นผู้นำ ต้องการผู้นำบอ กกล่าวถึงจะพบความสำเร็จ ผู้ที่มีใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม เป็นผู้มีบุคลิกเงียบขรึม ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนเป็นหลัก ใบหน้าทรงกลม เป็นคนชอบใช้ความรุนแ ร ง ร่างกายแข็งแ ร ง มีท รั พ ย์มากมาย ใบหน้าทรงสามเหลี่ยม เป็นคนสมองดี นิสัยปลิ้นปล้อน

3. โหงวเฮ้ง ต า

ต า เป็นส่วนที่แสดงออ กถึงความรู้สึก ที่เผยให้เห็นถึงนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกจากใจ สังเกตว่าบุคคลที่ต า 2 ข้างห่างมากกว่าปกติ มักจะเป็นผู้มีเหตุผล ความคิดดี กว้างไกล แต่มักข า ดตกบกพร่องในความละเอียดรอบคอบ สำหรับผู้ที่มีด ว งต า เชิดเหมือนนก ลักษณะจะเป็นคนเงียบเฉย กระทำการใดขึ้นอยู่กับอารมณ์ จึงมักแสดงออ กแบบแข็งกระด้าง ไม่ยอมใคร แต่ก็เป็นคนขยัน กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มักเจอความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่เสมอ ต า เรียวเล็ก แม้จะดูเล็ก แต่ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ข้ อมูลดีอยู่เสมอ ต า ตก ดูเหมือนคนเ ศ ร้ า ลักษณะเป็นคนสุภาพจนบางทีก็ดูเชื่องช้า ไม่เรื่องมากกับใคร อารมณ์อ่อนไหวง่าย

4. โหงวเฮ้ง หน้าผาก

หน้าผาก พื้นที่แสดงออ กถึงความฉลาดและปัญญาอันเฉียบแหลม แต่ลักษณะของหน้าผากที่สังเกตได้ทั่วไปคือ ความสูงต่ำหรือ กว้างแคบของหน้าผาก ตัวอ ย่ างเช่น หน้าผากกว้างใหญ่ เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนโยน มีสติสัมปชัญญะที่ดี หน้าผากเล็กแคบ เป็นผู้บกพร่องทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์มีปัญหา ความคิดอ่ า นเป็นแนวนักต่อสู้รุนแ ร ง เหมือนเป็นคนโหดร้ า ย หน้าผากเว้าลึกทั้งสองด้าน แสดงออ กถึงความมีนิสัยร่าเริง แจ่มใส มีจิตใจชอบช่วยเหลือ เป็นนักคิดทฤษฎีที่ชอบการค้นหาความจริง หน้าผากนูนโค้ง แสดงถึงความมีน้ำใจกว้างขวาง และสติปัญญาอันชาญฉลาด

5. โหงวเฮ้ง คาง

สามารถบ่งบอ กได้ถึงลักษณะนิสัย ความรู้ ความสามารถ หากสังเกตบุคคลที่มีลักษณะคางย าว อาจจะดูเป็นคน มีระเบียบ แต่มีความคิดอ่ า นที่มั่นคง มีความสามารถสูงพอสมควร แต่ถ้าเป็นลักษณะคางกระดูก เป็นคน มีความมานะอุตสาหะ ชอบการออ กคำสั่ง คางสองชั้น อาจจะดูเป็นคนเกียจคร้าน นิยมวัตถุมากกว่าความรับผิ ดชอบของตน จึงดูเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นน้อย คางกลมมน เป็นจอมคิดจอมสร้าง ด้วยความที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ชีวิตมักพบเจอสิ่งแปลกใจอยู่เสมอ

6. โหงวเฮ้ง ริมฝีปาก

ริมฝีปาก เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์แห่งวาจาได้อ ย่ างชัดเจน จะพูดดีหรือวาจาเชือ ดเฉือน สังเกตได้จากริมฝีปากบนหนา ปากล่างบาง เป็นคนขี้น้อยใจ ชอบพูดแสดงความคิดเห็น ขี้บ่น ริมฝีปากหนาทั้งบนล่าง เป็นคนที่อาจดูปากไม่ดี แต่ก็จริงใจ มีอารมณ์รุนแ ร ง ริมฝีปากบางทั้งบนล่าง ดูเป็นคนเย็นชา แต่ก็วาจาเชือ ดเฉือนพอสมควร จนอาจดูเป็นคนใจร้ า ย

7. โหงวเฮ้ง จมูก

จมูก แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยได้เป็นอ ย่ างดี หากสังเกตบุคคลที่จมูกใหญ่ มักเป็นผู้มีจิตใจกล้าหาญ ยึดมั่นถือตัว ชอบทำสิ่งต่างต า มลำพัง แต่ก็เป็นผู้ที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา ส่วนคนจมูกเล็ก เป็นคนแปรปรวนด้านอารมณ์พอสมควร เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยไม่แน่นอน ชอบจับผิ ดผู้อื่นอยู่ตลอ ดเวลา

8. โหงวเฮ้ง ใบหู

ใบหูเปรียบเสมือนเครื่องมือสื่อสาร ที่จะสื่อให้เห็นบุคลิกนิสัย ความคิดปัญญา และลัษณะเส้นทางของชีวิตได้ บุคคลที่ใบหูอ่อน คล้อยต า มคนง่าย ยอมคนง่าย แต่เอาใจใส่คนเก่ง ชอบแสดงความอ่อนแอ ใบหูแข็ง เป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดตน ไม่ยอมคน ใบหูใหญ่ เป็นคน มีบุญ เส้นทางชีวิตราบรื่นเสมอ ใบหูเล็ก บ่งบอ กถึงความลำบาก ต้องดิ้นรอนต่อสู้ ระแวงและตกใจง่ายอยู่เสมอ

ที่มา Mthai  postsod  tvpoolonline