ร า ยได้น้อย อย ากมีเ งิ นเก็บ ลองทำต ามนี้

เ งิ นเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคของผู้ที่ต้องการจะออมเ งิ น เราไม่เถียงว่าการมีร า ยได้น้อยนั้น อาจจะทำให้เกิดข้ อจำกัดบางประการในการออมเ งิ นเกิดขึ้น แต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาหากคุณตั้งใจจะเก็บเ งิ นจริง วันนี้เราจะพามาดูกันว่าร า ยได้น้อยจะเก็บเ งิ นอ ย่ างไรให้ได้

1. ตั้งเป้าห ม า ยการออมเ งิ น เมื่อเริ่มต้น มีเ งิ นออมแล้วให้เราตั้งเป้าห ม า ย การออมของเราว่าเมื่อครบ 1 ปี หรือ 2 ปี เราอย ากออมเ งิ นให้ได้เท่าไหร่ ด้วยวิธีแบบนี้จะทำให้เรามีแ ร งจูงใจ ยกตัวอ ย่ าง เราอาจตั้งเป้าเล็ก ๆ ก่อน ว่าปีแรกของการทำงานเรา จะเก็บเ งิ นให้ได้ 20,000 บ า ทเท่ากับเ งิ นเดือน2 เดือนเลยนะ หากทำได้รับรอง ว่าภูมิใจแน่นอนค่ะ และเมื่อทำได้ก็ให้ค่อย ๆ เพิ่มเป้าห ม า ยของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะถึงตอนนั้นร า ยได้ของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วเช่นกัน

2. เปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำ เลือ กเปิดบัญชี เ งิ นฝากประจำที่ต้องฝากเ งิ นทุกเดือน เช่น 1,000 บ า ท ทุกเดือน เป็นเวลา 24 เดือน เ งิ นฝากประเภทนี้นอ กจากจะเป็นการบังคับ ให้เราเก็บเ งิ นทุกเดือนแบบอัตโนมัติแล้ว ยังเป็นเ งิ นฝากที่ให้ดอ กเบี้ยสูงกว่าเ งิ นฝาก แบบออมท รั พ ย์และดอ กเบี้ยก็ปลอ ดภาษีด้วย

3. ทำงานเพิ่มเพื่อหาร า ยได้เสริม การทำงานประจำ มีข้ อ ดีก็คือมีความมั่นคงมีร า ยได้ที่แน่นอน แต่หากร า ยได้น้อย เราสามารถใช้เวลาในช่วงที่ว่างจากการทำงานประจำเพื่อมาทำงานเสริมสร้างร า ยได้เพิ่ม ซึ่งช่องทางในการหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างร า ยได้เพิ่มก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน บางคนชอบข า ยของ

ก็อาจหาของไปข า ย ต ามตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ บางคนชอบสอนพิเศษก็รับสอนพิเศษในเรื่องที่เราถนัด หรือมีความรู้ บางคนเก่งเรื่องทำขน ม ก็สามารถทำขน มเพื่อฝากข า ยต ามร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านได้

4. หักเ งิ นเพื่อออมทันทีเมื่อได้รับเ งิ นเดือน การออมแบบหักเ งิ นออม ออ กจากเ งิ นเดือนก่อน เพื่อนำเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือนเป็นวิธีที่จะทำให้ เก็บเ งิ นได้ดีที่สุด โดยให้เราตั้งเป้าห ม า ย ว่าเราต้องการออมเดือนละเท่าไหร่ มากน้อยไม่สำคัญขอเพียง ให้เราเริ่มต้นออม

เลือ กเป้าห ม า ยที่เราทำได้ไม่ เ ค รี ย ด เ งิ นออมร า ยเดือน ควรอยู่ที่ประมาณอ ย่ างน้อย 10เปอร์เซน ของร า ยได้ เช่น เ งิ นเดือน 10,000 บ า ท ก็หักไว้ออม 1,000 บ า ททุกเดือน 1 ปีก็จะมี 12,000 บ า ท ดีกว่าไม่ออมแน่ ๆ ค่ะ

5. มีน้อยใช้น้อย คนที่มีร า ยได้น้อย ก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีร า ยได้น้อย หากอย ากเก็บเ งิ นให้ได้ก็จะต้องประหยัด คือ ใช้ให้น้อยด้วยแต่ ก็ไม่ใช่ให้ถึงกับข า ด เรียกว่าใช้อ ย่ างพอเพียงจะดีกว่า ใช้ในสิ่งที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไป ต้องทำแบบนี้เท่านั้นถึงจะมีเ งิ นเก็บได้

6. หากเ งิ นเหลือให้ออมเพิ่ม แม้ว่า เราจะหักเ งิ น ออมไว้แล้ว 10เปอร์เซน ของเ งิ นเดือน แต่บางเดือนเราอาจกินใช้น้อ ทำให้มีเ งิ นเหลือเพิ่มจากร า ยได้อีก ก็ให้เรานำเ งิ นนั้นไปเก็บออมเพิ่ม เ งิ นออมของเราก็จะมีมากขึ้น

7. หาช่องทางลงทุน เมื่อเก็บเ งิ นได้จำนวนหนึ่ง แล้วก็ต้องหาช่องทางลงทุนเพื่อให้เ งิ นนั้นงอ กเงย เป็นร า ยได้ให้กับตัวเราได้ โดยการลงทุนก็ต้องมีการกระจายความ เ สี่ ย ง เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ต ามที่คาดหวังไว้ ถือเป็นการใช้เ งิ นให้ทำงาน เป็นการใช้พลังของดอ กเบี้ยทบต้นเพื่อชนะเ งิ นเฟ้อให้ได้

การเก็บเ งิ นแต่เพียงอ ย่ างเดียว ก็ไม่ดีเพราะเมื่อเวลาผ่านไปค่าของเ งิ นก็จะค่อย ๆ ลดลง จึงควรต้องลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีด้วย ที่จริงแล้ว คนที่มีร า ยได้มากหรือน้อย วิธีในการเก็บออมเ งิ นก็ไม่ต่างกัน มากค่ะ หากอย ากทำให้สำเร็จ

เพียงแต่คนที่มีร า ยได้มากหากไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือมีภาระมาก ก็จะมีโอกาสเก็บเ งิ นได้มาก และถึงเป้าห ม า ยได้เร็วกว่า ในขณะที่คนที่มีร า ยได้น้อย อาจต้องใช้ความพย าย ามที่มากกว่า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สำเร็จนะ คนที่ร่ำร ว ยในปัจจุบัน ก็ตั้งมากมายหล า ยคนที่เคยมีร า ยได้น้อยมาก่อน แต่ก็เป็นเพราะประหยัด และรู้จักเก็บหอมรอมริบจึงสามารถร่ำร ว ยขึ้น มาได้เช่นกัน

ที่มา m o n e y h u b  yindeeyindee