นิสัยคนคิดบวกมองโลกในแง่ดี อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข

การมองโลกในแง่ดีนั้นก็ถือว่าเป็นทักษะชีวิตอ ย่ างหนึ่ง หล า ยคนคงเคยได้ยินว่า คนเราคิดแบบไหน ก็ย่อมเผชิญสิ่งต่างๆต ามที่เราคิด เหมือนกฎแรงดึงดูดนั่นเอง ความคิดและทัศนคติของคนเราเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนชีวิตของบุคคลนั้นได้เลยนะครับ หรือ มองในอีกแง่คือเป็นสิ่งที่ชี้ชะต าชีวิต หรือเป็นเข็มทิศในชีวิตเราก็ว่าได้

เพราะการที่เราคิดดี พูดดี ทำดี ก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อชีวิตเรา ในทางกลับกันการคิดในแง่ร้ า ย หรือแง่ลบตลอ ดเวลา ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความหดหู่ เศร้าหมอง ความกังวล และเคร่งเครียดตลอ ดเวลาเช่นกัน แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะคิดแต่ในด้านบวกอ ย่ างเดียวได้ตลอ ดเวลา ยังไงก็ต้องมีด้านลบปนอยู่ด้วย แต่เราสามารถเลือ กที่จะมองและจดจ่อ กับด้านไหนได้ครับ

1. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปต าม ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด และอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอ บอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

2.มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิด บวกเสมอ มีความหวังกับอนาคตและเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออ กมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับคว ามเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และพร้ อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์ ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

4. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่ คิดบวก จะถู กส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายต าหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

5. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญคว ามท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกร ะตือรือล้น

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่ง มั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต ามมา

7. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปต ลอ ด แม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเ ฉพาะความทุ ก ข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคน มองโลกในแง่ร้ า ย ลองเป ลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง หัน มามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัว เองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ไ ด้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตั วเอง เป็นการหัน มาให้กำลังใจตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไรทุกอย่ างล้วน มีโอกาสพั ฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อ ดีตผ่ านไปทั้งข้ อผิ ดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ก็พอแล้ว

ที่มา goodlifeupdate  fahhsai  faithandbacon